STICHTING NAAS

“NAAS” IS GELEEND VANUIT HET ARABISCH EN HET BETEKENT “MENSEN”

STICHTING NAAS

“NAAS” IS GELEEND VANUIT HET ARABISCH EN HET BETEKENT “MENSEN”

OVER STICHTING NAAS

In 2015 kwam een aantal mensen met een heel verschillende achtergrond bij elkaar. Wat ze gemeenschappelijk hadden was en is hun zorg over de ontwikkelingen in onze samenleving. Mensen, en met name jonge mensen, vragen zich af of ook zij perspectief hebben op een toekomst hier. De westerse wereld geeft veel mogelijkheden aan haar inwoners. De vraag is of mensen zich dat voldoende realiseren en of dit toekomstperspectief in gelijke mate is verdeeld over haar inwoners. Jihadisme of de neiging daartoe is een niet te onderschatten fenomeen in onze westerse samenleving. Wij onderkennen dat de overheid in repressief opzicht tal van maatregelen heeft getroffen om radicalisering te bestrijden. Preventief is er echter nog een wereld te winnen. Dit gaat om zowel jonge mensen met een islamitische achtergrond, als om zogenaamde bekeerlingen. Daarom hebben wij de stichting NAAS (Arabisch voor MENSEN) opgericht.

Stichting NAAS heeft als doel het tegengaan van extremisme in een zo vroeg mogelijk stadium.
Wij zijn voor het bevorderen van een dialoog, het verbeteren van toekomstig leiderschap,
gelijke kansen voor mannen en vrouwen, voor tolerantie.

Bij de stichting werken mensen van verschillende etniciteiten, religieuze en niet-religieuze achtergronden met elkaar samen.

De stichting wil haar doel bereiken door onder meer:
– onderzoek te doen op het gebied van integratie en interculturele  vraagstukken;
– het geven van contra-expertise op basis van gedane onderzoeken (second opinion);
– het ontwikkelen van scenario’s op basis van gedane onderzoeken (zog. wat te doen);
– advies en trainingen geven aan instellingen en personen die actief zijn op het gebied van bestrijding van extremisme;
– het trainen en begeleiden van kwetsbare en risicovolle groepen en individuen.

Samenwerking is daarbij een sleutelbegrip. Zowel met andere organisaties als met individuele personen.
Onze eerste keuze is een groep vrijwilligers samen te brengen – met name jongeren met een moslim achtergrond – en die contact te laten zoeken met moslim risicogroepen en individuen.
Aanvullend zal een netwerk van relevante organisaties en personen in het leven worden geroepen.
Momenteel hebben vooral jongeren met een moslim achtergrond het moeilijk in onze Nederlandse samenleving. Ze vinden vaak weinig gehoor. Mede als gevolg hiervan zijn ze vatbaar voor extreme opvattingen en radicalisering.

Wij kiezen ervoor de groep moslim jongeren via internet te benaderen en hen de gelegenheid te geven hun gevoelens te uiten en daarover te communiceren. In elk geval zal de inhoud – de content – zodanig zijn dat deze iets onder hen teweeg gaat brengen. Idealiter zou er een heroverweging van hun zienswijze over de invulling van hun leven moeten plaats vinden. Mocht blijken dat iemand deskundige hulp uit welke discipline ook nodig heeft, kan daarnaar verwezen worden.
Ook zal verwezen worden naar andere, relevante websites en social media.

Het doel van onze interactieve internet aanpak is het tegengaan van isolatie, radicalisering, terrorisme en jihadisme onder moslimjongeren, door moslimjongeren.

De stichting stelt zich tot doel een bijdrage te leveren aan het voorkomen van radicalisme en jihadisme. Daarnaast wil ze eveneens medewerking verlenen aan het tot stand brengen van een betere verstandhouding en meer begrip tussen moslims en mensen met een andere -al dan niet religieuze – achtergrond in Nederland.

STICHTING NAAS
Zevenenderdrift 63
1251 RB Laren
0653727167
KvK: 66954460
stichtingnaas@gmail.com

Designed by Madani Noor